:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายของช่อดอก
Racemose type
ช่อกระจะ
ช่อเชิงหลั่น
ช่อซี่ร่ม
ช่อเชิงลด
ช่อแบบหางกระรอก
ช่อเชิงลดมีกาบ
ช่อกระจุกแน่น 
cymose type
ช่อกระจุก
ช่อกระจุกด้านเดียว
ช่อเจริญด้านข้าง
ช่อกระจุกรอบ หรือ ช่อฉัตร
ช่อกระจุกซ้อน
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
ความหมายของช่อดอก

          ช่อดอก หรือ รวง (inflorescence) คือกลุ่มดอกที่อยู่บนก้านดอก (peduncle) เดียวกัน ดอกแต่ละดอกในช่อดอกนี้เรียกว่าดอกย่อย (pedicel) ที่โคนของก้านดอกและก้านดอกย่อยอาจจะมีแผ่นสีเขียวที่เรียกว่า กาบหุ้มดอก (spathe) รองรับช่อดอกหรือดอกย่อย 

          
ช่อดอกแบ่งเป็น 2 พวกใหญ่ๆที่เราจะศึกษา คือ 1.ดอกช่อแบบอินดีเทอร์มิเนต (Indeterminate inflorescence) 2.ดอกช่อแบบดีเทอร์มิเนต (Determinate inflorescence)

 
 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP