:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายของช่อดอก
Racemose type
ช่อกระจะ
ช่อเชิงหลั่น
ช่อซี่ร่ม
ช่อเชิงลด
ช่อแบบหางกระรอก
ช่อเชิงลดมีกาบ
ช่อกระจุกแน่น 
cymose type
ช่อกระจุก
ช่อกระจุกด้านเดียว
ช่อเจริญด้านข้าง
ช่อกระจุกรอบ หรือ ช่อฉัตร
ช่อกระจุกซ้อน
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

Racemose type ( indeterminate inflorescence )
 
          หมายถึงช่อดอกที่มีดอกย่อยเกิดตามแกนกลาง  ดอกย่อยที่โคนช่อดอกมีอายุมากกว่าจะบานก่อน  ช่อดอกนี้จะเจริญออกไปได้เรื่อยๆ ทำให้ช่อดอกยาวขึ้น จำแนกได้ดังนี้ 1.ช่อกระจะ (raceme) 2.ช่อเชิงหลั่น ( corymb ) 3.ช่อซี่ร่ม ( umbel ) 4.ช่อเชิงลด (spike) 5.ช่อแบบหางกระรอก ( catkin ) 6.ช่อเชิงลดมีกาบ (spadix) 7.ช่อกระจุกแน่น  (head ; captulum)

 

 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP