:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายของช่อดอก
Racemose type
ช่อกระจะ
ช่อเชิงหลั่น
ช่อซี่ร่ม
ช่อเชิงลด
ช่อแบบหางกระรอก
ช่อเชิงลดมีกาบ
ช่อกระจุกแน่น 
cymose type
ช่อกระจุก
ช่อกระจุกด้านเดียว
ช่อเจริญด้านข้าง
ช่อกระจุกรอบ หรือ ช่อฉัตร
ช่อกระจุกซ้อน
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ช่อเชิงลดมีกาบ (spadix)

           เป็นช่อดอกที่มีก้านช่อเป็นแท่งใหญ่หนาและอมน้ำจนสดฉ่ำ  ดอกย่อยจะเรียงชิดอัดกันแน่นบนก้านช่อดอกคล้ายฝักข้าวโพด  ดอกย่อยอาจเป็นดอกสมบูรณ์เพศ  (ดอกเพศเมียมักอยู่ข้างล่างช่อดอก )  หรือแยกเพศก็ได้ช่อดอกชนิดนี้จะมีกาบหุ้มช่อดอก (spathe)  ขนาดใหญ่มีสีสันมาหุ้มอยู่หรือรองรับช่อดอกไว้ เช่น ดอกหน้าวัว  ดอกอุตพิด  ดอกเงินไหลมา ดอกเขียวหมื่นปี  ดอกบอน ฯลฯ

     

 

 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP