:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายของช่อดอก
Racemose type
ช่อกระจะ
ช่อเชิงหลั่น
ช่อซี่ร่ม
ช่อเชิงลด
ช่อแบบหางกระรอก
ช่อเชิงลดมีกาบ
ช่อกระจุกแน่น 
cymose type
ช่อกระจุก
ช่อกระจุกด้านเดียว
ช่อเจริญด้านข้าง
ช่อกระจุกรอบ หรือ ช่อฉัตร
ช่อกระจุกซ้อน
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ช่อกระจุกแน่น  (head ; captulum)

          เป็นช่อดอกที่ก้านดอกหดสั้นเข้ามาจนอัดรวมกันเป็นแป้นนูนและเป็นที่ติดของดอกย่อยชนิด sessile floret  or  sub sessile floret  ตอนใต้ของแป้นเนินนูนนั้นเป็นกลีบประดับมาเรียงซ้อนสลับเหลี่ยมกันอยู่  เช่น ดอกทานตะวัน ดอกดาวเรือง ดอกดาวกระจาย ดอกบานไม่รู้โรย ฯลฯ

 
     
   

 

 
 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP