:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
สมอง(Brain)
หัวใจ(Heart)
ปอด(Lung)
ตับ(Liver)
หลอดอาหาร(Esophagus)
กระเพาะอาหาร(Stomach)
ลำไส้เล็ก(Small  Intestine)
ลำไส้ใหญ่(Large  Intestine)
ม้าม(Spleen)
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

                                                       ลำไส้ใหญ่  (Large Intestine)

               ลำไส้ใหญ ่เป็นท่อทางเดินอาหารต่อจากส่วนของลำไส้เล็ก มีความยาวประมาณ  1.5 m.  มีเส้นผ่านศูนย์กลางมีขนาดใหญ่ถึง   6 cm.  ความยาวเริ่มต้นจาก  cecum ไปถึง  anus แบ่งออกได้เป็น  4 ส่วนคือ
             1.ceacum  และ vermiform  appendix    เป็นส่วนต้นของลำไส้ใหญ่ที่ลำไส้เล็กเปิดเข้าทางผนังด้านข้างๆ และเป็นถุงตันยาวประมาณ  6 cm.  พบไส้ติ่งบริเวณนี้
             2.colon  เป็นส่วนของลำไส้ใหญ่ที่ต่อจาก ceaccum แบ่งได้เป็น  4  ส่วนคือ

 

2.1 ascending colon  เป็นส่วนที่ขึ้นมาทางขวาของช่องท้องจนถึงใต้ตับโค้งไปทางซ้าย ส่วนโค้งเรียกว่า  hepatic flexure
2.2 transverse colon   เป็นส่วนที่ต่อจาก hepatic flexure ทอดขวางไปตามช่องท้อง  แล้วทอดโค้งไปใต้ส่วนปลายของ spleen  ส่วนโค้งนี้เรียกว่า  splenic  flexure
2.3 descending colon  เป็นส่วนที่ต่อจาก  splenic  flexure  ทอดลงมาข้างล่างทางซ้ายของช่องท้อง จนถึง left  iliac region ตรงระดับ crest  of ilium
2.4 sigmoid   colon  เป็นส่วนที่คดโค้ง มีลักษณะคล้ายตัว S ความยาวเริ่มจากส่วนของลำไส้ที่ระดับ  crest  of ilium ไปจดกับ  rectum  ด้วยลักษณะที่โค้งเหมือนตัว S จึงเรียกว่า  sigmoid colon
             3.rectum  คือส่วนที่ต่อจาก sigmoid colon ยาวประมาณ  12 cm.  และไปต่อกับ anal canal  ส่วนระดับตรงกับ sacral vertebra อันที่ 3 มันจะทอดลงไปข้างล่างและข้างหน้าตามส่วนโค้งของกระดูก แล้วจะคดโค้งตรงไปข้างหลัง
            4.anal canal เป็นส่วนสุดท้ายของลำไส้ใหญ่ ยาวประมาณ  2.5-3.8 cm.  ช่องเปิดเข้าสู่ anus ซึ่งจะถูกควบคุมโดย  sphincter  จะเปิดเวลาถ่ายอุจจาระเท่านั้น

ที่มา  หนังสือกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  ผู้แต่ง สุคนธ์  คอนดี B.Sc.,M.S.(in Nursing) และ เกศินี เห็นพิทักษ์ วท.บ (พยาบาล), ค.บ., M.S.  พิมพ์ครั้งที่ 7  ปีพ.ศ. 2527  หน้า 320-322
ที่มาภาพ
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/phunnee_p/picturre%20digestion/08210.jpg
http://graphics8.nytimes.com/images/2007/08/01/health/adam/8832.jpg
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP