:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
สมอง(Brain)
หัวใจ(Heart)
ปอด(Lung)
ตับ(Liver)
หลอดอาหาร(Esophagus)
กระเพาะอาหาร(Stomach)
ลำไส้เล็ก(Small  Intestine)
ลำไส้ใหญ่(Large  Intestine)
ม้าม(Spleen)
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP