อาณาจักรสิ่งมีชีวิต

สามารถแบ่งออกเป็น 5 อาณาจักรดังนี้

1.อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom monora)

2.อาณาจักรโปรติสตา (Kingdom protista)

3.อาณาจักรฟังไจ (Kingdom fungi)

4.อาณาจักพืช (Kingdom plantae)

5.อาณาจักรสัตว์ (Kingdom animalia)

 ที่มาภาพ : study.eduzone.com                                                                                                          

   
       
SITEMAP