โปรติสตาประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์แบบยูคาลิโอต อาจเป็นเซลล์เดียวหรือสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ โดยเซลล์เหล่านั้นไม่รวมตัวกันเป็นเนื้อเยื่อ เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง แต่ละเซลล์ที่รวมกลุ่มกันสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ เซลล์สืบพันธ์เมื่อรวมตัวกันเป็นไซโกรตจะไม่เจริญเป็นเอมบริโอ สิ่งมีชีวิตจัดอยู่ในอาณาจักรโพรทีสตา ได้แก่

1.ไฟลัมโพรโทซัว (Phylum Protozoa)

โพรโทซัวเป็นโพรทีสต์เซลล์ที่มีลัษณะคล้ายสัตว์  สาหร่าย (Algae) เป็นโพรทีสต์มีลักษณะคล้ายพืช มีผนังเซลล์เช่นเดียวกับพืช
โปรโตซัว เป็นโปรติสต์เซลล์เดียวที่มีลักษณะคล้ายสัตว์ ในตอนแรกจึงถูกจัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ แต่ภายหลังพบว่ามีลักษณะต่างจากเซลล์สัตว์ จึงออกมาตั้งเป็นไฟลัมในอาณาจักรโปรติสตา

2.ไฟลัมคลอโรไฟตา (Phylum Chlorophyta)

ได้แก่พวกสาหร่ายสีเขียว (green algae) มีทั้งหมดประมาณ 17500 สปีชีส์นน้ำจืดมากกว่าในน้ำเค็ม พบในดินเปียกชื้น แม่น้ำลำคลอง ทะเลสาบ และในทะเล พบในดินที่เปียกชื้นแม่น้ำลำคลองทะเลสาบและในทะเล

3.ไฟลัมคีโซไฟตา (Phylum Chryhophyta)              

 ได้แก่ สาหร่ายสีน้ำตาลแกมทอง มีประมาณ 16600 สปีชีส์ เป็นผู้ผลิตที่มีมากที่สุดในทะเล

4.ฟลัมยูกลีโนไฟตา (Phylum Euglenophyta)

ส่าหร่ายในไฟลัมนี้ เรียกว่า ยูกลีนอยต์ ซึ่งจัดเป็นโพรโตซัวในคลาส แฟลเจลลาตาด้วย

5.ไฟลัมฟีโอไฟตา (Phylum Phaeophyta)

ได้แก่ พวกสาหร่ายสีน้ำตาล ส่วนใหญ่พบในน้ำเค็ม มักมีขนาดใหญ่และประกอบด้วยเซลล์จำนวนมาก

6.ไฟลัมโรโดไฟตา (Phylum Rhodophuta)

ได้แก่ สาหร่ายสีแดง มีประมาณ 3900 สปีชีส์

7.ไฟลัมไพร์โรไฟตา (Phylum Pyrrophyta)

สาหร่ายในไฟลัมนี้ เรียกว่า พวกไดโนแฟลเจลเลต เป็นสาหร่ายที่มีแส้ 2 เส้น ใช้ในการเคลื่อนที่

8.ไฟลัมมิกโซไมโคไฟตา (Phylum Myxomycophyta)

เป็นโพรทีสต์ที่มีช่วงชีวิตที่มีลักษณะคล้ายสัตว์ และ ช่วงชีวิตที่มีลักษณะคล้ายพืช

<<<อาณาจักรมอเนอรา อาณาจักรฟังไจ >>>

ที่มา:หนังสือ mini ชีววิทยา สำนักพิมพ์ พศ.พัฒนา 
ที่มาภาพ : talung.pt.ac.th
                    www.th.wikipedia.org/protozoa
                    http://phrothista.blogsot.com/2009/08/phylum-chlorophyta
                    linneo.fcien.edu.uy
                    http://phrothista.blogsot.com/2009/08/phylum-phaeophyta
                    http://phrothista.blogsot.com/2009/08/phylum-rhodophuta
                    http://phrothista.blogsot.com/2009/08/phylum-pyrrophyta
                    http://phrothista.blogsot.com/2009/08/phylum-myxomycophyta

   
       
SITEMAP