:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
โครงสร้างบริเวณปลายราก
โครงสร้างภายในของราก
หน้าที่และชนิดของราก
เนื้อเยื่อบริเวณปลายยอด
โครงสร้างภายในของลำต้น
หน้าที่และชนิดของลำต้น
โครงสร้างภายนอกของใบ
โครงสร้างภายในของใบ
หน้าที่และชนิดของใบ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

โครงสร้างภายในของราก

 

      โครงสร้างภายในของรากสามารถแบ่งเนื้อเยื่อออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้

  1. Epidermis อยู่รอบนอกสุดทำหน้าที่ป้องกันเนื้อเยื่อที่อยู่ด้านใน ประกอบด้วยเซลล์เรียงตัวชั้นเดียว ผนังเซลล์บาง เซลล์เรียงตัวชิดกันไม่มีช่องว่างระหว่างเซลล์ บางเซลล์อาจเปลี่ยนเป็นเซลล์ขนราก

  2. Cortex เป็นบริเวณที่ประกอบด้วยเซลล์หลายแถว ส่วนใหญ่เป็นเซลล์ Parenchyma ที่ทำหน้าที่สะสมน้ำและอาหาร ด้านในสุดเป็นเซลล์ที่เรียงแถวเดียวเรียกว่า Endodermis ซึ่งจะเห็นได้ชัดในรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

  3. Stele อยู่ถัดจากชั้น Endodermis เข้าไปมีเนื้อเยื่อสำคัญ ดังนี้
    1. Pericycle ประกอบด้วยเซลล์ Parenchyma เรียงเป็นวงโดยรอบ อาจมีชั้นเดียว  หรือหลายชั้นแล้วแต่ชนิดของพืช เซลล์ในบริเวณสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อเจริญเพื่อเกิดเป็นรากแขนง
    2. Vascular bundle ประกอบด้วยกลุ่มเนื้อเยื่อ Phloem และ Xylem Xylemมีลักษณะเป็นแฉก แฉกจะมีจำนวนต่างกันแล้วแต่ชนิดของพืช ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตรงกลางจะเป็น  Pith

    ที่มาข้อมูล  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 4
    ที่มาภาพ   
 http://www.maceducation.com/e-knowledge/2412212100/07-3.JPG

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP