:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
โครงสร้างบริเวณปลายราก
โครงสร้างภายในของราก
หน้าที่และชนิดของราก
เนื้อเยื่อบริเวณปลายยอด
โครงสร้างภายในของลำต้น
หน้าที่และชนิดของลำต้น
โครงสร้างภายนอกของใบ
โครงสร้างภายในของใบ
หน้าที่และชนิดของใบ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

โครงสร้างภายนอกของใบ

 

    ใบ ( Leaves )
    เป็นอวัยวะที่เจริญออกไปบริเวณด้านข้างโดยมีตำเหน่งอยู่ที่ข้อปล้องของต้นและกิ่งใบส่วนใหญ่จะมีสีเขียวของคลอโรฟิลล์
รูปร่างและ ขนาดของใบแตกต่างกันไปตามชนิดของพืช หน้าที่หลักของใบคือใช้ในการสังเคราะห์แสง การหายใจและการคายน้ำ

    ส่วนประกอบของใบมี 3 ส่วนคือ แผ่นใบ ( blade หรือ lamina ) ก้านใบ ( petiole ) และหูใบ ( stipule )
 1.แผ่นใบ ( blade หรือ lamina ) มักแผ่เป็นมีขนาดใบและรูปร่างต่างกัน
    1.1เส้นใบ ( vein ) ให้สังเกตเส้นกลางใบ ( midrib ) ซึ่งต่อเป็นเนื้อเดียวกับก้านใบ จากเส้นกลางใบแยกออกเป็นเส้นใบ ซึ่งจะแยกแขนง ออกไปอีกเป็นเส้นแขนงใบ ( vientet )

     การเรียงของใบ ( venation )
  เส้นใบแบบขนาน ( parallel venation )พบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว แบ่งเป็นเรียงตามยาวของใบ (plamately parallel venation) และเส้น ใบขนานกันตามขวางของใบ ( pinately parallel venation ) ส่วนของใบเลี้ยงคู่เป็นแบบตาข่าย ( netted หรือ recticulated venation ) ซึ่งมี 2 แบบคือ
   - แบบตาข่ายขนนก ( pinnately netted venation )
   - ตาข่ายแบบรูปมือ ( palmately netted venation )

 2. ก้านใบ ( petiole ) ติดกับแผ่นใบตรงฐานใบ ยกเว้นบางชนิดก้านใบติดตรงกลางหรือตรงด้านในของแผ่นใบ ก้านใบสั้นบ้าง ยาวบ้าง หรือไม่มีก้านใบเลย เรียก sessile leaf ก้านใบโดยมากมีลักษณะกลมใบพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิดก้านใบแผ่หุ้มลำต้นเรียกกาบใบ ( leaf sheath )

 3. หูใบ ( stipule )เป็นระยางค์ อยู่ตรงโคนก้านใบ ถ้าเป็นหูใบของในย่อย ( leaflet ) เรียกหูใบย่อย ( stiple )หูใบมีลักษณะเป็นริ้ว หนามหรือต่อมเล็ก ๆ ส่วนใหญ่มีสีเขียว  หูใบมีรูปร่างขนาดและสีต่างกัน

  ที่มาข้อมูล คู่มือสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ม.5 เล่ม 4
  ที่มาภาพ  http://www.thaigoodview.com/files/u30427/a4leaf.jpg

 

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP