:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
โครงสร้างบริเวณปลายราก
โครงสร้างภายในของราก
หน้าที่และชนิดของราก
เนื้อเยื่อบริเวณปลายยอด
โครงสร้างภายในของลำต้น
หน้าที่และชนิดของลำต้น
โครงสร้างภายนอกของใบ
โครงสร้างภายในของใบ
หน้าที่และชนิดของใบ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
คณะผู้จัดทำ

 


ชื่อ
นางสาวอรพิน คำผุด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ตรวจทานความถูกต้อง ออกแบบทดสอบ ภาพกราฟิก

http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5102/5121/
 
ชื่อ นางสาวทิพย์วัล บุญทอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
พิมพ์เนื้อหาบทเรียนและตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5102/5124/
 
ชื่อ นางสาวปรางค์ทิพย์ คงแจ่ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ จัดทำเทมเพลต จัดหาภาพประกอบบทเรียน
http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5102/5127/

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP