:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
การจัดกลุ่มสัตว์
การพัฒนาของสัตว์
ไฟลัมมอลลัสคา
ไฟลัมอาร์โทโพรดา
คลาสของไฟลัมอาร์โทโพรดา
ไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา
ไฟลัมคอร์ดาตา
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ไพรเมต
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
                                                                              บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : อาณาจักรสัตว์
ผู้จัดทำ :   1. นางสาวนิศากร ปราบปัญจา  เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
                2. นางสาวปนัดดา เทียนศร ี      เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
                3. นางสาวกรรภิรมย์ ปั้นชูศรี    เลขที่ 25 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1                                 
               
            จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่องอาณาจักรสัตว์ เพื่อ
               1.ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการแบ่งประเภทตามลักษณะของสัตว์
               2.ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์
   
             อาณาจักรสัตว์ แบ่งออกเป็น 9 ไฟลัม ตามลักษณะต่างๆ เช่น  1. การเรียงตัวของเนื้อเยื่อ  2.ความสามารถระหว่างสมมาตรรัศมี และสมมาตรครึ่งซีก  3. coelom คือ ช่องว่างในลำตัว  4. Digestive คือ ทางเดินอาหาร incomplete คือ ทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์ complete คือ ทางเดินอาหารสมบูรณ์  5. Segmentation (ปล้อง) พบใน 3 ไฟลัม คือ แอนเนริดา,แอสเทอโรโพดา,คอร์ดาตา6.Fate of Embryonic Development (การเปลี่ยนแปลงของBlastporeในระหว่างการเจริญของเอ็มบริโอ) ซึ่งในแต่ละไฟลัมอาจจะมีการแบ่งในระดับ คลาสต่อตามลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป    
            
            ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่องอาณาจักรสัตว์      ที่ URL : http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5102/wbi/535111/
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP