:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
การจัดกลุ่มสัตว์
การพัฒนาของสัตว์
ไฟลัมมอลลัสคา
ไฟลัมอาร์โทโพรดา
คลาสของไฟลัมอาร์โทโพรดา
ไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา
ไฟลัมคอร์ดาตา
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ไพรเมต
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

อาณาจักรสัตว์

       สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์(Kingdom Animalia) พบในแหล่งน้ำจืด น้ำเค็มและบนบก บางชนิดมีขนาดเล็กจนยากที่จะสังเกตเห็นด้วยตาเปล่า ขณะที่สัตว์บางชนิดมีลำตัวใหญ่มาก

       นักวิทยาศาสตร์สันนิฐานว่า สัตว์น่าจะมีวิวัฒนาการในช่วงประมาณ 1,000 ถึง 580 ล้านปีที่ผ่านมา ต่อมาในยุคแรกๆ พบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ในไฟลัมไนดาเรีย

        ในอาณาจักรสัตว์ มีการจัดกลุ่มสัตว์ออกเป็นไฟลัมต่างๆ โดยมีการพิจารณาลักษณะต่างๆของสัตว์ ดังนี้

   1. เนื้อเยื้อ
  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
        1.1 กลุ่มที่ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง ได้แก่ ฟองน้ำ
        1.2กลุ่มที่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง ซึ่งเป็นลักษณะของสัตว์ใหญ่
   2. ลักษณะสมมาตรา
  แบ่งออกเป็น
        2.1 สมมาตรแบบรัศมี ส่วนใหญ่จะดำรงชีวิตแบบเกาะอยู่กับที่ เช่น ปะการัง ซีแอนีโมนี
        2.2สมมาตรแบบด้านข้าง ซึ่งพบในสัตว์ใหญ่ โดยร่างกายแบ่งออกเป็นสองซีกตามระนาบแนวยาว
   3. การเปลี่ยนแปลงของบลาสโทพอร
   พบเฉพาะสัตว์ที่มีสมมาตรแบบด้าข้าง มี 2 แบบ คือ
        3.1 แบบโพรโทเมีย พวกที่บลาสโทพอร์เปลี่ยนเป็นช่องปาก
        3.2แบบดิวเทอโรสโทเมีย พวกที่บลาสโทพอร์เปลี่ยนเป็นทวารหนัก
   4. การเจริญเติบโตในระยะตัวอ่อน
   พบในสัตว์กลุ่มที่มีช่องปากแบบโพรโทสโทเมีย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
        4.1 กลุ่มที่ระยะตัวอ่อนแบบโทรโคฟอร์ พบในหนอนตัวแบน ปลิง ไส้เดือนดิน หอย และหมึก
        4.2แบบเอคไดโซซัว กลุ่มที่มีการลอกคราบและสัตว์ในไฟลังอาร์โทโพรดา


 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP