:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
การจัดกลุ่มสัตว์
การพัฒนาของสัตว์
ไฟลัมมอลลัสคา
ไฟลัมอาร์โทโพรดา
คลาสของไฟลัมอาร์โทโพรดา
ไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา
ไฟลัมคอร์ดาตา
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ไพรเมต
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

การพัฒนาและมีบทบาทสำคัญของสัตว์

         สัตว์ในปัจจุบันมีมากกว่าหนึ่งล้านสปีชีส์ ซึ่งมีการพัฒนาและมีบทบาทสำคัญ ดังนี้

         กลุ่มที่ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง
         ไฟลัมพอริเฟอรา    
               มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ลำตัวมีช่องให้น้ำเข้าขนาดเล็ก และมีช่องให้น้ำออกขนาดใหญ่ ได้แก่ ฟองน้ำแก้ว ฟองน้ำหินปูน ฟองน้ำถูตัว

        กลุ่มที่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง
            แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะแกนสมมาตร คือ

            1.กลุ่มที่มีสมมาตรแบบรัศมี
           ไฟลัมในดาเรีย    
                 เป็นสัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น อาศัยอยู่ในน้ำเค็ม มีบางชนิดที่อยู่ในน้ำจืด ได้แก่ ไฮดรา แมงกะพรุน ซีแอนีโมนี ปะการัง กัลปังหา


            2.กลุ่มที่มีสมมาตรแบบด้านข้าง
                แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ

                2.1กลุ่มโพรโทสโทเมีย
                   แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยๆ คือ
                   - กลุ่มโพรโทเมีย และมีตัวอ่อนแบบโทสโคพอร


                 ไฟลัมแพลทีแฮลมินทีส    
                         มีการดำรงชีวิตเป็นอิสระ เช่น พลานาเรีย แต่ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตแบบปรสิต เช่น พยาธิใบไม้ พยาธิตัวตืด จึงเรียกว่า หนอนตัวแบน มีเนื้อเยื่อ 3 ชั้น มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ ไม่ช่องท้อง ยกเว้นพยาธิตัวตืด ที่ไม่มีทางเดินอาหาร

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP