:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
การจัดกลุ่มสัตว์
การพัฒนาของสัตว์
ไฟลัมมอลลัสคา
ไฟลัมอาร์โทโพรดา
คลาสของไฟลัมอาร์โทโพรดา
ไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา
ไฟลัมคอร์ดาตา
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ไพรเมต
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

            ไฟลัมมอลลัสคา 
                  ได้แก่ หอย หอยทาก ทากเปลือก หอยนางรม หอยกาบ หอยงวงช้าง หมึกยึกษ์ หมึกกระดอง หมึกกล้วย สัตว์ในไฟลัมนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในทะเล มีบางชนิดที่อาศัยในน้ำจืด และบนบก ลำตัวนิ่ม แต่สามารถสร้างเปลือกที่แข็งแรงหุ้มลำตัว มีการไหลเวียนของน้ำเพื่อแลกเปลี่ยนน้ำทางเหงือกมีทวาลหนักและรูขับถ่าย


            ไฟลัมแอนเนลิดา
              
สัตว์ในไฟลัมนี้อาศัยอยู่ในทะเล น้ำจืดและบนพื้นดินในบีริเวณที่ชื้นแฉะ เช่น ไส้เดือนดิน ปลิงน้ำจืด ทากดูดเลือด มีลักษณะลำตัวเป็นปล้อง ภายในมีเยื่อกั้น ปลิงและทากเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตแบบปรสิต โดยการดูดเลือดคนและสัตว์ ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่อยู่บนดินโดยการขุดรูอยู่ในดิน มันมักจะกินซากพืช วากสัตว์เป็นอาหาร แต่ของเสียที่ไส้เดือนขับถ่ายออกมาสามารถมาทำปุ๋ยได้
กลุ่มโพรโทสโทเมียและตัวอ่อนมีการลอกคราบ เช่น


            ไฟลัมนีมาโทดา
                  สัตว์ในไฟลัมนี้อยู่ในน้ำจืด และน้ำเค็ม ผิวดินที่ชื่นแฉะ ลำตัวมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ไม่มีปล้องบริเวณลำตัว จึงเรียกหนอนตัวกลม มีทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือด ลำเลียงอาหารโดยของเหลวในช่องตัวเทียม


 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP