:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
การจัดกลุ่มสัตว์
การพัฒนาของสัตว์
ไฟลัมมอลลัสคา
ไฟลัมอาร์โทโพรดา
คลาสของไฟลัมอาร์โทโพรดา
ไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา
ไฟลัมคอร์ดาตา
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ไพรเมต
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

        ไฟลัมอาร์โทโพรดา
          
เป็นสัตว์ที่พบมากที่สุด และสามารถแยกจำแนกสปีซีส์ได้ประมาณเกือบ 1 ล้านสปีชีส์ ส่วนใหญ่เป็นแมลง ซึ่งสัตว์ในไฟลัมนี้มีลักษณะลำตัวเป็นปล้อง มีรยางค์เป็นข้อๆต่อกัน รยางค์ใช้จับอาหาร รับความรู้สึก ผสมพันธุ์และป้องกันอันตราย โครงสร้างภายนอกเป็นเปลือกหุ้ม


          สัตว์ในไฟลัมนี้สามารถแบ่งออกเป็น คลาสได้ดังนี้
         -คลาสเมอโรสโตมาตา ได้แก่แมงดาทะเล นับว่าเป็นสัตว์โบราณ เชื่อว่าบรรพบุรุษของแมงดาทะเล เริ่มมีตั้งแต่ยุคออร์โดวิเชียน ปัจจุบันเหลือเพืยง 3 สกุล 4 สปีชีส์ แมงดาทะเล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนหัวและส่วนอกร่วมกัน และส่วนท้องมีรยางค์คู่แรกใช้จับอาหาร ในประเทศไทยมีแมงดาทะเล 2 สปีชีส์ คือ แมงดาถ้วย หรือแมงดาไฟ แมงดาหางเหลี่ยม หรือแมงดาจาน


         -คลาสอะแรคนิดา ได้แก่ เมล็งป่อง แมลงมุม เห็บรา มีส่วนอกและส่วนหัวรวมกัน โดยรยางค์ 6 คู่ โดยคู่ที่ 1 และคู่ที่ 2 ใช้จับอาหารและรับรู้ความรู้สึก และขาเดินอีก 4 คู่ บริเวณปล้องท้ายของแมงมุมจะใช้ชักใยและยังช่วยกำจัดสัตรูพืช เห็บ ไร ซึ่งเรียกว่าตัวห้ำ ส่วนแมงป่องใช้ล่าเหยื่อ


 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP