:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
การจัดกลุ่มสัตว์
การพัฒนาของสัตว์
ไฟลัมมอลลัสคา
ไฟลัมอาร์โทโพรดา
คลาสของไฟลัมอาร์โทโพรดา
ไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา
ไฟลัมคอร์ดาตา
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ไพรเมต
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตา

       แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
       1. สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
        
สัตว์ที่ไม่มีโครงร่างแข็งแรงค้ำจุลภายในร่างกาย เช่น ยูโรคอร์เดต เป็นสัตว์ที่มีถุงหุ้มตัว ประกอบด้วยสารคล้ายเซลลูโลส เช่น เพรียงหัวหอม เซฟาโลคอร์เดต  เป็นสัตว์ที่มีโนโทคอร์ ยาวตลอดลำตัว มีประสาทขนาดใหญ่ที่บริเวณหลัง มีช่องเหงือกที่บริเวณคอหอย มีหาง เช่น แอมฟิออกซัส

       2. สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
            แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

            2.1 สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ไม่มีขากรรไกร
              เป็นสัตว์น้ำ เช่น ปลาปากกลม ได้แก่ แฮกฟิช เป็นปรสิสภายนอกของปลกอีกหลายชนิด และแลมเพรย์ คล้ายปลาไหล โครงร่างเป็นกระดูกอ่อน ไม่มีครีบคู่เหมือนปลาทั่วไป

            2.2 สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่มีขากรรไกร
              ที่พบในปัจจุบันมี 2 กลุ่ม คือ
               - ปลากระดูกอ่อน
               - ปลากระดูกแข็ง
            - คลาสคอนดริคไทอิส เรียกว่าปลา กระดูกอ่อน เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน มีการแลกเปลี่ยนแก๊สโดยใช้เหงือก มีการปฎิสนธิภายนอกและออกลูกเป็นตัว


            - คลาสออสติอิคไทอิส เรียกว่าปลากระดูกแข็ง
                   มีโครงร่างที่แข็งแรง ลำตัวแบน ส่วนใหญ่ลำตัวเป็นเกล็ด มีครีบคู่ 2 คู่ คือครีบอก และครีบสะโพก หายใจโดยใช้เหงือก มีถุงลม ปฎิสนธิภายนอก เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับคน
            - คลาสแอมฟิเบีย เรียกว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
                  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
                  ซาลามานเดอร์ กบ และงูดิน เป็นสัตว์เลือดเย็น มีผิวหนังเปียกชื้น ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ ไม่มีเกร็ด เมื่อโตเต็มที่จะใช้ปอดในการหายใจ ยกเว้น ซาลามานเดอร์บางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำตลอดชีวิต

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP