:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
การจัดกลุ่มสัตว์
การพัฒนาของสัตว์
ไฟลัมมอลลัสคา
ไฟลัมอาร์โทโพรดา
คลาสของไฟลัมอาร์โทโพรดา
ไฟลัมเอคไคโนเดอมาตา
ไฟลัมคอร์ดาตา
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ไพรเมต
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

สัตว์ในกลุ่มไพรเมตมีวิวัฒนาการการแบ่งออกเป็น 2 สาย

        1. โพซิเมียน เป็นกลุ่มไพรเมตระยะเริ่มแรกที่อาศัยบนต้นไม้ ได้แก่ ลิงลมหรือนางอายและลิงทาร์ซิเออร์ พบอยู่ในเขตร้อนแถบแอฟริกา และเอเซียใต้

        2. แอนโทพอยด์  ได้แก่

           - ลิงมีหาง เช่น ลิงโลกเก่า และลิงโลกใหม่ มีการกระจายอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยลิงโลกใหม่ทุกชนิดจะอาศัยบนต้นไม้ มีการกระจายไปยังอเมริกากลางและอเมริกาใต้ มีแขนขายาวเพื่อใช้ในการปีนป่าย แต่ลิงโลกเก่าเริ่มมาอาศัยอยู่บนพื้นดิน พบในแอฟริกา และเอเชีย มีก้นเป็นแผ่นหนังหนา เกลี้ยง

           - ลิงไม่มีหางหรือเอพ ได้แก่ ชะนี อุรังอุตัง กอรลลา ชิมแปนซี  มีแขนยาว มีขาสั้น ไม่มีหาง ห้อยโหนต้นไม้ได้ มัเพียง ชะนี และอุรังอุตัง สมองมีรอยหยักคล้ายคน
วิวัฒนาการของมนุษย์

           - ออสทราโลพิเทคัส สูงประมาณ 1-1.5 ม สมองมีความจุประมาณ400-500 ลบ.ซมมีฟันที่เปลี่ยนมาทำหน้าที่กินอาหารได้หลายแบบ รู้จักใช้เครื่องมือแบบง่ายๆ

           - จีนัสโฮโม อาศัยอยู่แอฟริกา มีอายุมากที่สุด มีสมองใหญ่จุได้ประมาณ 600-750 ลบ.ซม มีน้ำหนักประมาณ 40-50 กก มีกระดูกปลายนิ้วมือคล้ายมนุษย์ เริ่มทำเครื่องมือจากหิน มีการอพยบออกจากแอฟริกา พบที่ เอเชียรวมหมู่เกาะอินโดนีเซีย และเริ่มรู้จักใช้ไฟ ในการทำเครื่องใช้ก็มีความประณีต และน่าจะมีความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม และภาษา

           - มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล มีสมองขนาดใหญ่ จุได้ 1400 ลบ.ซม มีกระดูกคิ้วยื่นออกมา จมูกกว้าง คางสั้น รู้จักใช้ไฟ และเครื่องนุ่งห่มจากหนังสัตว์ มีการประกอบพิธีทางศาสนา

         กำเนิดมนุษย์ปัจจุบัน มีการตั้งสมมติฐานไว้ 2 แนวทาง คือ
           - สมมติฐานแรก มนุษย์กระจายมาจากที่ต่างๆ โดยมีวิวัฒนาการแบบขนานมาเป็นมนุษย์ได้
           - สมมติฐานสอง มีวิวัฒนาการครั้งที่ 2 มนุษย์โครแมนยัง มีสมองใกล้เคียงกับมนุษย์ มีความสามารถในการล่าสัตว์ มีการใช้หอก


 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP