บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประโยชน์ของคะน้า
คะน้ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร
พันธุ์คะน้าที่นิยมปลูก
การปลูกผักคะน้า
ความสำคัญของดินต่อพืช
โรคและแมลง
สารอาหาร
การเก็บเกี่ยว
โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ความสำคัญของดินต่อพืช


                  ความสำคัญของดินต่อพืช ดินเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้
       1. ดินเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพืช พืชที่ปลูกจะดูดธาตุอาหารจากดิน นำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเจริญเติบโต ทำให้ผลิดอกออกผล
       2. ดินเป็นแหล่งเก็บน้ำไว้ให้พืช น้ำจะถูกเก็บไว้ในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน พืชจะดูดน้ำและแร่ธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ โดยผ่านทางรากที่อยู่ในดิน เพราะฉะนั้นพืชจะเจริญเติบโตได้ ดีนั้น ในดินจะต้องมีก๊าซออกซิเจนอย่างเพียงพอ ก๊าซออกซิเจนจะอยู่ภายในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เช่นเดียวกับน้ำ


ที่มาภาพ
1.เกิดจากทีมงานที่ได้ไปถ่ายภาพเมื่อวันที่ 20.มกราคม.2554
2.http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJ6JwKo39dTeBG3qqoXi01izUttV8PFNH
DbIoSl5hdK3s_Dcx2g

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP