บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประโยชน์ของคะน้า
คะน้ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร
พันธุ์คะน้าที่นิยมปลูก
การปลูกผักคะน้า
ความสำคัญของดินต่อพืช
โรคและแมลง
สารอาหาร
การเก็บเกี่ยว
โครงสร้างและหน้าที่ของใบ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

การเก็บเกี่ยว


         การเกษตรเรื่องการเก็บเกี่ยวคะน้า
            คะน้าที่ปลูกในประเทศไทยมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 45-55 วัน หลังจากปลูก ซึ่งเป็นระยะที่คะน้าโตเต็มที่ คะน้าอายุ 45 วันเป็นระยะที่ตลาดมีความต้องการมาก แต่คะน้าที่มีอายุ 50-55 วันเป็นระยะที่เก็บเกี่ยวได้น้ำหนักมากกว่า โดยใช้มีดตัดให้ชิดโคนต้น การตัดจะตัดไล่เป็นหน้ากระดานไปเลย เมื่อตัดแล้วบางแห่งมัดด้วยเชือกกล้วยมัดละ 5 กิโลกรัม บางแห่งก็บรรจุเข่งโดยไม่ได้มัด ทั้งนี้แล้วแต่ความสะดวกในการขนส่งและของผู้ซื้อ อย่างไรก็ตามการเก็บเกี่ยวคะน้าให้ได้คุณภาพ ความสด รสดีและสะอาดนั้นควรปฏิบัติดังนี้

            1. เก็บผักในเวลาเช้าดีกว่าเวลาบ่าย
            2. ควรใช้มีดเล็กๆ ตัด อย่าเก็บหรือเด็ดด้วยมือ
            3. อย่าปล่อยให้ผักแก่เกินไป
           4. ผักที่แสดงอาการไม่ปกติควรรีบเก็บเสียก่อน
           5. เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วควรรีบนำเข้าร่มในที่อากาศโปร่งและเย็น
           6. ภาชนะที่ใช้บรรจุผักคะน้าควรล้างให้สะอาด

ที่มาภาพ
1.เกิดจากทีมงานที่ได้ไปถ่ายภาพเมื่อวันที่ 4.มกราคม.2554
2.เกิดจากทีมงานที่ได้ไปถ่ายภาพเมื่อวันที่ 4.มกราคม.2554

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP