v
 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ตัวละคร เรื่อง นารูโตะ
ผู้จัดทำ :1. นายจรินทร์    ไหมแสง            เลขที่  1     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
             2. นางสาวพรทิพย์  ปาทาน         เลขที่  13   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
             3. นางสาวอังษณา  สิทธิวงษา      เลขที่  21   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง ตัวละคร เรื่อง นารูโตะ
            1.เพื่อแนะนำตัวละครเรื่องนารูโตะ
            2.เพื่อความสนุกสนาน
            3.เพื่อวัดความรู้ความสามารถในเรื่องนารูโตะ

           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง  ตัวละครเรืองนารูโตะ   ที่ URL : http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5202/wbi/535207/

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP