v
 
คณะผู้จัดทำ

 


ชื่อ นางสาวอังษณา  สิทธิวงษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ออกแบบเว็บไซต์ เทมเพลต ภาพกราฟิก
http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5202/5221/index.html
 


ชื่อ นายจริทร์  ไหมแสง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล
พิมพ์เนื้อหาบทเรียนและตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5201/5201/index.html

 
ชื่อ นางสาวพรทิพย์  ปาทาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
หน้าที่ ค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล จัดหาภาพประกอบบทเรียน
และตราจทานความถูกต้องของตัวอักษร
http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5201/5213/index.html

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP