:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
รักเร่
ดาห์ลเบิร์กเดซี่
กล้วยไม้ดิน
บลูฮาวาย
ผีเสื้อ
ดาวกระจายฝรั่ง
คอร์นฟลาวเวอร์
อกาแพนทัส
ยิปโซฟิลา
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :  ดอกไม้สวยงาม
ผู้จัดทำ :   1. นายวรรณลักษณ์  บัวขาว         เลขที่ 1      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
                2. นางสาวณัฐฐา  สุทธบุตร         เลขที่ 11    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
                3. นางสาวพิจิตตรา  สิงห์ลอ        เลขที่ 21    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
                4. นางสาวรัตติยา  มั่นทรัพย์        เลขที่ 31    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่องดอกไม้สวยงามเพื่อให้ทราบถึงประวัติของดอกไม้และพรรณไม้ดอกนานาชนิดซึ่งประกอบด้วย
          1.รักเร่
          2.ดาห์ลเบิร์กเดซี่
          3.กล้วยไม้ดิน
          4.บลูฮาวาย
          5.ผีเสื้อ
          6.ดาวกระจายฝรั่ง
          7.คอร์นฟลาวเวอร์
          8.อกาแพนทัส
          9.ยิปโซฟิลา


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5301/wbi/535303/
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP