:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติความเป็นมา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
เรื่องเล่าบ้านเรา
ประเพณี
ประวัติวัดตะคร้อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้าน่าใช้
อาชีพของเรา
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 


        หมู่บ้านตะคร้อมีพื้นที่เหมาะแก่การทำนามีแม่น้ำหลายสายที่ใช้ในการทำมาหากิน
การทำนาจึงเป็นอาชีพหลักในท้องถิ่น การทำไร่ ในตำบลตะคร้อเป็นอาชีพที่สองลองลงมาจากการทำนา
พืชที่ปลูกก็เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลังอ้อย ข้าวฟ้าง

      อาชีพรับจ้างก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งในตำบลตะคร้อ หลังจากการว่างงาน
ก็จะรับจ้างเช่น รับจ้างปักมัน ขุดมัน เก็บข้าวโพด ตัดอ้อย เป็นต้น อาชีพค้าขายในท้องถิ่น
ส่วนมากจะเป็นร้านค้าขายของชำ และอีกอย่างก็คือร้านขายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบล
ซึ่งก็มีสินค้าเช่น กระยาสารท ตะกร้าเชือกฟาง เป็นต้น

ข้าราชการ
      ส่วนใหญ่ประชากรในหมู่บ้านตะคร้อจะทำอาชีพเกษตรกร  เพราะพ่อ แม่ ปู ย่า ตา ยาย
ก็ทำกันมาเป็นเวลานานจึงทำให้ลูกหลานที่เกิดมาทำอาชีพเดียวกับพ่อแม่ของตนเอง
แต่ในสมัยนี้เทคโนโลยีมีความทันสมัยเปิดกว้างมากขึ้นและพ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องการให้ลูกเป็นข้าราชการ
เพื่อหน้าตาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัวจึงทำให้ในสมัยนี้พ่อแม่จะทำนาและลูกจะเรียนหนังสือเรียนพิเศษอย่างเดียว 
อาชีพที่มาใหม
อาชีพครู
       อาชีพครูในหมู่บ้านตะคร้อยังมีน้อย  ส่วนใหญ่ที่ได้เป็นก็ยังไม่กลับมาประจำที่โรงเรียนตะคร้อ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองจะสนับสนุนให้บุตรหลานเป็นครูเพื่อความสำเร็จของบุตรหลาน

อาชีพพยาบาล
      เป็นอาชีพที่มีเยอะกว่าอาชีพครูและลูกหลานที่ประสบความสำเร็จก็จะกลับมาช่วยเหลือ
ประโยชน์และกลับมาทำงานที่ภูมิลำเนาเดิม


อาชีพทหารและตำรวจ
     อาชีพทหารและตำรวจส่วนใหญ่จะเป็นคนที่พ่อแม่เป็นตำรวจอยู่แล้วจึงสนับสนุนลูกให้เป็นตำรวจตามตนเอง
อาชีพตำรวจมีจำนวนพอๆกับอาชีพครูแต่ส่วนใหญ่จะกลับมาทำงานที่ภูมิลำเนาเดิม


 

อาชีพขายของชำ
      เป็นอาชีพที่คนมีอายุเยอะและมีเงินพอที่จะลงทุน  ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพขายของชำ  หรือบางทีอาจมีการขายยาฆ่า ขายปุ๋ยแมลงเสริมด้วย

 

 

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP