:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความเป็นมา
อาณาเขต
สภาพสังคม
สถานที่ราชการ
โรงเรียน
วัดวาอาราม
อาชีพ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพบรยากาศ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :
ผู้จัดทำ :   1. นายชัยวัฒน์ จรพิษ                  เลขที่9      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                2.น.ส.ณัฐกาญจน์ น้อยวิจิตร         เลขที่ 14  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                3. น.ส.สุกัญญา   ศรีวิราช            เลขที่24    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                4. น.ส.ยุพา    คำรังษี                   เลขที่36    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อได้ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในตำมหาโพธิและศกษาความเป็นมาเป็นไปของชุมชนและ วัดรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มาศึกษาในเว็บนี้น่าจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจัดทำเว็บไซต์เรื่อง


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5401/wbi/535402/
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP