:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความเป็นมา
อาณาเขต
สภาพสังคม
สถานที่ราชการ
โรงเรียน
วัดวาอาราม
อาชีพ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพบรยากาศ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ความเป็นมา

        
ในตำบลมหาโพธิเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในอำเภอเก้าเลี้ยวตำบลมหาโพธิ มีอณาเขตพื้นที่พอดีกับจำนวนประชากร มีความเจริญแทบทุกด้านแต่ก่อนมีเรื่องเล่าต่อมาว่าราวสมัยอยุธยาตอนต้น พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเรือพระที่นั่งขึ้นไปทาง เหนือมีขุนนางชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยข้าทาสบริวารติดตามขบวนเรือผ่านตำบลและเมืองต่างๆเรื่อยมาอยู่หลายวันครั้นอยู่ ู่มาวันหนึ่งเรือพระที่นั่งเกิดเกยตื้นทำอย่างไรก็ไม่หลุด

           พระองค์ทรงอธิษฐานว่าถ้าหากเรือหลุดจากการเกยตื้นได้จะทรงสร้างวัดให้เมื่อสิ้นสุดคำอธิษฐานเรือก็หลุดแล่นต่อไปได้พระองค์ทรงแปลกพระทัยยิ่งนัก จึงให้เรือเทียบฝั่งทางด้านทิศ ตะวันตกเมื่อเสด็จขึ้นฝั่งพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นต้นโพธิ์ใหญ่พบอักษรจารึกติดอยู่กับต้นโพธิ์ เมื่อพระองค์เสด็จกลับ พระราชวังแล้วจึงรับสั่งให้สร้างวัดณ ที่แห่งนั้น ประชาชนจึงเรียกว่า "วัดบน" เวลาล่วงเลยไปแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินใหม ่แล้วตั้งชื่อบ้านเรือนที่อยู่แถบริมน้ำนั้นว่า" บ้านศรีมหาโพธิ" ต่อมาเรียกกร่อนลงเหลือเพียง มหาโพธิ(มหาโพด) จนถึงปัจจุบันนี้

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP