:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความเป็นมา
อาณาเขต
สภาพสังคม
สถานที่ราชการ
โรงเรียน
วัดวาอาราม
อาชีพ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพบรยากาศ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  อาณาเขต

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์


ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP