:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความเป็นมา
อาณาเขต
สภาพสังคม
สถานที่ราชการ
โรงเรียน
วัดวาอาราม
อาชีพ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพบรยากาศ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  สภาพสังคม

         มีการเป็นอยู่กันแบบเรียบง่ายอยู่กันแบบญาติพี่น้องมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันเสมอ ลักษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านสองชั้นชั้นบนจะเป็นไม้ส่วนชั้นล่างจะเป็นปูน เนื่องจากในสมัยก่อนจะเป็นบ้านไม้ยกสูงกันเป็นส่วนใหญ่และมีกราเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันตามยุคสมัย ในส่วนของชุมชนก็จะมีสถานที่ราชกรเช่น สถานีอนามัย ป้อมตำรวจ และโรงเรียน เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล การเดิน ทางเข้าสู่ตำบลด้วยถนนสายขาณุฯ - นครสวรรค์ ระยะทางจากอำเภอเมืองถึงตำบล บ้านมหาโพธิ ระยะทาง 18 กม.สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพที่ตั้งของตำบลบ้านมะเกลือ มีลักษณะเหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตรประชากรในตำบลส่วนใหญ่ประ กอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างค้าขายและรับราชการ โดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรมมีบทบาทต่อ เศรษฐกิจของตำบลบ้านมะเกลืออย่างมากเพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ได้แก่ การทำสวนมะลิและการปลูกฝรั่ง

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP