:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความเป็นมา
อาณาเขต
สภาพสังคม
สถานที่ราชการ
โรงเรียน
วัดวาอาราม
อาชีพ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพบรยากาศ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  โรงเรียน

          โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้เป็นโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งหมดโดยประมาณ130คน คณะครู15คน


โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้เป็นโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งหมดโดยประมาณ คน คณะครู คน

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP