:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความเป็นมา
อาณาเขต
สภาพสังคม
สถานที่ราชการ
โรงเรียน
วัดวาอาราม
อาชีพ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพบรยากาศ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  วัด

        วัดมหาโพธิใต้เป็นวันที่เก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์และเคยเป็นวัดรุ่งเรืองมาแล้วในอดีต ส่วนการก่อสร้างนั้นซึ่งคนรุ่นหลังไม่ทราบแน่ชัด เพราะหลักฐานต่างๆ ถูกกลบเลือนหมด ว่าสร้าง มาตั้งแต่พ.ศ. เท่าไร แม้แต่จะถามผู้เฒ่าผู้แก่อายุ ๗๐ – ๘๐ ปี ก็ไม่ทราบ ผู้เขียนเลยไม่รู้จะไปถาม ใคร แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังพอสันนิษฐานได้ในรูปลักษณะของ โบสถ์ วิหาร ซึ่งเป็นของเก่าว่าสร้าง ในสมัยใด ผู้เขียนพอได้ใจความว่า วัดมหาโพธิใต้ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เป็นวัดตั้ง อยู่ริวแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออกมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๘๐ ตารางวา ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ ๑๔ กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอ ๔ กิโลเมตร การคมนาคมสะดวกไปได้ทั้งทางบกและทางน้ำตามหลักฐานวัดนี้สร้าง มาแล้ว ๓๒๗ ปี ประมาณ พ.ศ. ๒๑๙๙ ในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราช ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยุคหลัง เพราะในสมัยนี้ก็มีสมเด็กพระนารายมหาราชได้โปรดเกล้าให้สร้างวัดเป็นอย่างมาก การสร้าง วัดในสมัยนั้น เช่น โบสถ์ วิหาร ลักษณะมีฐานโค้งเป็นที่นิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งวัดมหาโพธิใต้ เช่นโบสถ์วิหารมีลักษณะฐานโค้ง อย่างเดียวกับสมัยนั้น จึงสันนิษฐานว่า วัดมหาโพธิใต้ได้เริ่มสร้าง มาในสมัยอยุธยา
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP