:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความเป็นมา
อาณาเขต
สภาพสังคม
สถานที่ราชการ
โรงเรียน
วัดวาอาราม
อาชีพ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพบรยากาศ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

อาชีพ

       ผู้คนส่วนใหญ่ในตำบลมหาโพธิทำอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรจึงถือว่าเป็นอาชีพหลัก ของตำบลมหาโพธิ การเกษตรที่นิยมทำกันมากคือการทำนาเพราะปลูกพืชสวน และพืชไร่ เช่นทำนาข้าว ปลูกอ้อย ปลูกมะลิ เป็นต้น การที่คนส่วนใหญ่ในตำบล นี้นิยมทำการเกษตรกันมากอาจเนื่องจากครอบครัวเป็นเกษตรกรและสภาพแวด ล้อมเหมาะกับการเพราะปลูกอาชีพการเกษตรอาจสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ ไม่มากนักแต่ก็ทำให้ครอบครัวของคนในตำบลนี้หาเลี้ยงชีพได้อย่างพอเพียงและ อีกหนึ่งอาชีพที่คนในชุมชนนิยมทำมากที่สุดคือการร้อยพวงมาลัยเพราะเป็นอา ชีพที่ทำง่ยและไม่ต้องใช้แรงมากจึงนิยมทำกันอย่างแพร่หลายและอาชีพการร้อย พวงมาลัยก็ทำรายได้ให้กับชุมชนได้มากรองจากการทำไร่ทำสวน

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP