:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความเป็นมา
อาณาเขต
สภาพสังคม
สถานที่ราชการ
โรงเรียน
วัดวาอาราม
อาชีพ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพบรยากาศ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  สถานที่ท่องเที่ยว

          หาดสวรรค์บ้านเราเป็นสถานที่เที่ยวที่ใหม่ของชาวตำบลซึ่งสร้างขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการของคนในชุมชน หาสวรรดืบ้านเราตั้งอยู่ที่หาดหน้าวัดมหาโพธิใต้ หาดจะเปิดให้บริกรารช่วงหน้าร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ที่หาด จะมีการบริการอารตลอดทั้งวัน ส่วนใหญ่จะมีคนมาเที่ยวมากที่สุดในช่วงของเทศ กาลสงกรานต์
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP