:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความเป็นมา
อาณาเขต
สภาพสังคม
สถานที่ราชการ
โรงเรียน
วัดวาอาราม
อาชีพ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพบรยากาศ
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  สภาพบรรยากาศ

         สภาพบรรยากาศก็เหมือนกับชุมชนอื่นๆในช่วงชาวก็จะมีอากาศที่เย็นเนื่องจาก บริเวณในชุมชนมีการปลูกสวนและไร่เป็นจำนวนมาก ช่วงกลางวันก็จะร้อนถึง ร้อนมาก ส่วนช่วงเย็นอากาศก็จะพอดีขึ้นอยู่ตามฤดูกาล
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP