:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญ สัญลักษณ์
เขตติดต่อ
ลักษณะที่ตั้ง
สภาพทั่วไป
ชุมชนในเขตปกครอง
ประชากร
แหล่งรายได้
แหล่งอะเมซิ่ง
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

แหล่งรายได้

อาชีพ

           สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เป็นลักษณะตลาดผลผลิตทางการเกษตรในระดับท้องถิ่น และตลาดจำหน่ายสินค้าอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

          ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และส่วนหนึ่งประกอบอาชีพค้าขาย – บริการ ซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงเพียงพอแก่การครองชีพ ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวบ้าง

ที่มา :http://www.khanuworalaksaburi.com/10.html

 

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP