:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประโยชน์ของฟักทอง
วิธีการศึกษาทดลอง
โครงสร้างภายในรากฟักทอง
โครงสร้างภายในลำต้นฟักทอง
โครงสร้างภายในใบฟักทอง
โครงสร้างของดอกฟักทอง
โครงสร้างภายนอกฟักทอง
สรุปผลการทดลอง
อภิปรายผลการทดลอง
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
  บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง :
ผู้จัดทำ :   1. นายพิชัยยุทธ ชื่นยงค์                     เลขที่ 5       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
                2. นางสาวชลลดา ศรีม่วง                  เลขที่  20    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
                3. นางสาวปภาวดี จอมสาร                 เลขที่ 31    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
            
 จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง เพื่อศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบของฟักทองดังนี้
๑. เพื่อศึกษาโครงสร้างภายในภาคตัดตามขวางของราก ลำต้น ใบ ของฟักทอง
๒. เพื่อศึกษารูปร่างลักษณะละอองเรณูของดอกฟักทองเพศผู้
๓. เพื่อศึกษาองค์ประกอบภายนอกของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ดของฟักทอง และหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล เมล็ดของฟักทอง
๔. เพื่อนำรายงานไปเผยแพร่ให้กับบุคคลที่ต้องการศึกษาหาความรู้โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอกในฟักทอง

  ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL :
http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5402/wbi/535407/index.html
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP