:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประโยชน์ของฟักทอง
วิธีการศึกษาทดลอง
โครงสร้างภายในรากฟักทอง
โครงสร้างภายในลำต้นฟักทอง
โครงสร้างภายในใบฟักทอง
โครงสร้างของดอกฟักทอง
โครงสร้างภายนอกฟักทอง
สรุปผลการทดลอง
อภิปรายผลการทดลอง
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

โครงสร้างภายในลำต้นฟักทอง

  เมื่อตัดลำต้นใบเลี้ยงคู่คือฟักทอง ตัดตามขวาง แล้วนำมาศึกษาพบว่ามีการแบ่งชั้นของเนื้อเยื่อโดยเรียงจากภายนอกเข้าไปโดยมีการเรียงตัว ๓ ชั้นคือ
  ๑. เนื้อเยื่อชั้นผิว ( epidermis) อยู่ชั้นนอกสุด ปกติเรียงตัวเป็นแถวเดียวและอาจเปลี่ยนเป็นขน หนาม หรือเซลล์คุม
  ๒. คอรเทกซ์ (cortex) มีอาณาเขตแคบกว่าในราก ส่วนใหญ่เป็นเนื้อเยื่อพาเรงคิมาเซลล์
ชั้นนอกอยู่ติดกับเอพิเดอร์มิส ๒-๓ แถว เป็นพวกคอลเรงคิมาและมีเนื้อเยื่อสเกลอเรงคิมา
แทรกอยู่ทั่วๆไป เนื้อเยื่อชั้นในสุด จะมีเซลล์พาเรงคิมา ซึ่งมีคลอโรพลาสต์อยู่ทำหน้าที่ช่วยในการสังเคราะห์ด้วยแสง

๓. สตีล (stele) ในลำต้น ชั้นของสตีลจะแคบมาก และจะแบ่งแยกจากชั้นคอร์เทกซ์ไม่ชัดเจน ซึ่งจะแตกต่างจากสตีลในราก ประกอบด้วยชั้นต่างๆดังนี้
๓.๑ วาสคิวลาร์บันเดิล (vascular bundle) หรือมัดท่อลำเลียงโดยประกอบด้วยไซเล็มอยู่ด้าน

     ที่มาข้อมูล:ว014.พิมพ์ครั้งที่11,กรุงเทพ:องค์การค้าของคุรุสภา,2543.ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
,                      สถาบัน.กระทรงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนชีววิทยา เล่ม4

     

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP