:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติความเป็นมา
อุปกรณ์วิธีการทำกล้วยกรอบ
อุปกรณ์วิธีการทำกล้วยทอด
ปอเปี๊ยะกล้วยหอมทอดราดช็อกโกแลต
กล้วยเชื่อม
กล้วยบวดชี
ประโยชน์ของกล้วยๆ
เกร็ดความรู้
แหล่งจำหน่าย
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : กล้วยไข่เมืองกำแพง

ผู้จัดทำ : 1. นาย มหวรรณ อุทยาน เลขที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
        2. น.ส.ธัญบุษกร บุญยะพาศ เลขที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4
        3. น.ส.วราภรณ์ กลิ่นรักษ์ เลขที่ 32 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

 จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่องการศึกษาการทำกล้วยต่างประว้ติความเป็นมาการเพราะปลูกการดูแลรักษา
การทำขนมและอาหารของหวานต่างที่มาจากกล้วย ประเพณีที่กำเนิดมาจากกล้วย และสุดท้ายประโยชน์คุณค่าทางอาหารจากกล้วย
  ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5402/wbi/535408/
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP