:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติความเป็นมา
ศาสนสถาน
โรงเรียนในชุมชน
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
หน่วยงานของชุมชน
ร้านอาหารในชุมชน
จำนวนประชากรในชุมชน
วิสาหกิจของชุมชน
ซุปเปอร์มาเก็ตในชุมชน
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  จำนวนประชากร


จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,156 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,175 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
กลุ่มที่ทำกันมากที่สุดคือ การทำปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เอง

ที่มาของภาพ:
โดย ทีมงานคณะผู้จัดทำได้รวบรวมภาพและบางส่วน ทำการบันทึกภาพ ณ สถานที่จริง บ้านบึงปลาทู  อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2550 - 30 มกราคม 2554

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP