ข้อมูลของฉัน

ชื่อ น.ส. พัธรภรณ์ ปิยะภาค
ชื่อเล่น กระแต
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 99 ม.10 ต.หนองกรด อ. เมือง จ.นครสวรรค์
เลขประจำตัว 11359
สีที่ชอบ สีน้ำตาล
สัตว์ที่ชอบ แมว
วัน เดือนปี เกิด 5 กรกฎาคม 2536

ชื่อบิดา
นายนิพล ปิยะภาค อาชีพ รับจ้าง โทรศัพท์ที่ทำงาน
ชื่อมารดานางสวรรค์ ปิยะภาค อาชีพ ค้าขาย โทรศัพท์ที่ทำงาน

มีพี่น้อง
จำนวน 2 คน ได้แก่
          1. นาย สุพจน์ ปิยะภาค เป็น พี่ชาย กำลัง ทำงาน
          2. นางสาว พัธรภรณ์ ปิยะภาค เป็น น้องสาว กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

พักอาศัยอยู่กับ
นาง สวรรค์ ปิยะภาค เกี่ยวข้องเป็น แม่
บ้านเลขที่ 99 หมู่ 10 ต. หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60240
โทรศัพท์ 087-3130906
ชื่อเพื่อนสนิท นาย วศิน บำรุงศรี ชั้น ม. 5 / 3

  การศึกษา
       พ.ศ. 2541 ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
       พ.ศ. 2545 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พ.ศ. 2548 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
       พ.ศ. 2549 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
       พ.ศ. 2552 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

          ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP