บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติของสมุนไพรไทย
สมุนไพรและสรรพคุณ
รักษาโรคด้วยสมุนไพร
ข้อควรระวังในการใช้
ข้อแนะนำในการเลือกซื้อ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
การเก็บรักษา
เวลาที่ควรใช้ยา
รูปแบบของสมุนไพร
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

บทคัดย่อ
         
ชื่อเรื่อง : สมุนไพรไทย

ผู้จัดทำ :   1. นายวสพล    ไข่ขำ   เลขที่6   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
                2. น.ส.นริศรา    กุลโพธิ์   เลขที่14   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
                3. น.ส.ศิริวรรณ     อินทศร  เลขที่24   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
                4. น.ส.ไพลิน  วัดสุริวงค์   เลขที่34   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
  
           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง สมุนไพรไทย

           ทางคณะผู้จัดทำได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อทดสอบระดับความสามารถของผู้ที่จะใช้เว็บไซต์นี้ในการทำการศึกษา
ไว้เรียบร้อยแล้ว ทางคระผู้จัดทำหวังว่าเว็บไซต์เรื่อง  สมุนไพรไทยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะใช้ทำการศึกษาไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5601/wbi/535601/

 

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP