บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติของสมุนไพรไทย
สมุนไพรและสรรพคุณ
รักษาโรคด้วยสมุนไพร
ข้อควรระวังในการใช้
ข้อแนะนำในการเลือกซื้อ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
การเก็บรักษา
เวลาที่ควรใช้ยา
รูปแบบของสมุนไพร
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อ

                   ในปัจจุบัน ยาสมุนไพรอาจพบได้ในหลายรูปแบบ มีทั้งยาสมุนไพรที่ใช้เป็นยาเดี่ยวๆ ยาสมุนไพรที่ใช้เป็นตำรับซึ่งมีสมุนไพรหลายชนิดรวมกัน รวมถึงยาสมุนไพรที่นำมาดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ยาลูกกลอน ยาแคปซูล ยาตอกเม็ด เป็นต้น ในการเลือกซื้อยาสมุนไพรจึงต้องมีข้อสังเกตดังนี้

     1. ดูว่ามีทะเบียนยาถูกต้องหรือไม่ ยาสมุนไพรส่วนใหญ่จัดอยู่ในหมวดยาแผนโบราณ

     2. ดูวันผลิตยา และ วันหมดอายุ ไม่ควรซื้อยาที่หมดอายุ เพราะตัวยาอาจเสื่อมสภาพ

     3. ดูลักษณะภายนอก เช่น สี กลิ่น รส ว่าเปลี่ยนแปลง หรือ ผิดปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติไม่ควรซื้อ

     4. ดูว่ามีราขึ้นหรือไม่ ถ้ามีไม่ควรซื้อ

     5. ดูภาชนะบรรจุว่าอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ ถ้าภาชนะชำรุดไม่ควรซื้อ

     6. ดูแหล่งผลิตยาว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ ในฉลากยาจะต้องระบุสถานที่ผลิตยาอย่างชัดเจน

ที่มาภาพ
           1. http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnV1zK--pdnv6i17HBe_nFq6X4fWN
9zYFHL7Rvq1y9l4IB1mO_Uw

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP