:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติบึงน้ำใส
วิธีการปลูกฝรั่ง
การเลือกสายพันธุ์ฝรั่งปลูก
พันธุ์ฝรั่งกิมจู
การปลูกฝรั่งกิมจู
การขยายพันธุ์ฝรั่ง
วิธีปฏิบัติดูแลรักษา
วิธีป้องกันกำจัดโรคและแมลง
การเก็บเกี่ยว
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การปลูกฝรั่งที่บ้านบึงน้ำใส อ.เมืองนครสวรรค์
ผู้จัดทำ : 1. นายนิวัฒน์  แห่งกลาง   เลขที่ 9    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
              2. นายจักรพงศ์     ศรีสวัสดิ์   เลขที่ 19   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
              3. นางสาววรางคณา    สาหร่าย   เลขที่ 30    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
              4. นางสาวศิริวรรณ  ผลปราชญ์   เลขที่ 40    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
 
           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่องการปลูกฝรั่งที่บ้านบึงน้ำใส อ.เมืองนครสวรรค์ ว่ามีขั้นตอยการปลุกฝรั่งที่ถุกวิธีอย่างไร ดูแลรักษาอย่างไร


           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : http://chaiwbi.com/2553student/m5/d5702/wbi/535706/
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP