:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ประวัติบึงน้ำใส
วิธีการปลูกฝรั่ง
การเลือกสายพันธุ์ฝรั่งปลูก
พันธุ์ฝรั่งกิมจู
การปลูกฝรั่งกิมจู
การขยายพันธุ์ฝรั่ง
วิธีปฏิบัติดูแลรักษา
วิธีป้องกันกำจัดโรคและแมลง
การเก็บเกี่ยว
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

ประวัติบึงน้ำใส

           หมู่บ้านบึงน้ำใสมีอายุก่อตั้งมาประมาณ 191 ปี โดยมีชาวบ้านจ.อินทน์บุรีและจ.ราชบุรี ตั้งชื่อหมู่บ้านตามบึงขนาดใหญ่ มีน้ำใสสะอาด มีเนื้อที่โดยประมาณ 750ไร่ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์แต่ก่อนมีหมู่บ้านทั้งหมด1หมู่ คือหมู่ที่ 9ต่อมาบ้านบึงน้ำใสใต้ หมู่ที่10ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์เเยกมาจาบ้านบึงน้ำใส หมู่ที่ 9เป็นหมู่บ้านที่เกิดมาประมาณ 80-90 ปี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีทรัพยากรที่สำคัญคือ บึงยายใหม,บึงละหุง เเละบึงปรัง ประชากรได้อาศัยเป็นเเหล่งน้ำทางการเกษตรประมง ปัจจุบันมีนายสมพร อุบลไพรเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อมาได้มีหมู่ที่ 12โดยเเบ่งออกจากหมู่ 9 เมื่อปี 2536 ปัจจุบันมีนายทวี จันทร์ทองเป็นผู้ใหญ่บ้านภายในหมู่บ้านมีโรงเรียน1แหล่งคือโรงเรียนบึงน้ำใส เเละมีวัด 1แหล่งคือวัดบึงน้ำใส

 

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP