ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2553
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2553
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2553
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ข้อผิดพลาดและรายการแก้ไขเว็บไซต์ของชั้น ม. 5 ภาคเรียนที่ 2/2553 
 


ให้แก้ไขตามหัวข้อ ดังนี้

          0. หมายถึง ณ วันที่ตรวจครั้งแรก ยังไม่ได้ส่งผลงาน

          1. แถบ tiltle / แถบ Link ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมใหม่ให้สมบูรณ์มากขึ้น

ภาพกราฟิก


          2. ภาพกราฟิกหน้าแรก (index.html) และ/หรือ เว็บบางหน้า มีขนาดใหญ่เกินกว่า 300 pixels ต้องทำการแบ่งซอยภาพด้วย
              2a ไม่แบ่งซอบภาพแบนเนอร์
          3. ภาพกราฟิกไม่แสดงผล และไม่ตรงกับเนื้อหา ให้แก้ไขนำภาพที่เกี่ยวกับเนื้อหาของตัวนักเรียนมาใส่แทน
          4. บางหน้าเว็บเพจ ไม่มีการใส่รูปภาพ ให้ใส่รูปภาพอย่างน้อยหน้าละ 2 ภาพ
              4a ไม่บอกแหล่งอ้างอิงของภาพ (นำภาพมาจาก internet)
ตัวอักษร และข้อความ

          5. ข้อความต้องจัดชิดซ้ายเสมอ จัดข้อความให้เหมาะสม โดยมีการย่อหน้า  การเว้นวรรค , การเว้นบรรทัด และการจัดช่องไฟของตัวอักษร ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย หรือบางหน้ายังจัดข้อความและ Font ไม่เหมาะสม 
          6. ข้อความหรือเนื้อหาในแต่ละหน้าน้อยเกินไป ควรมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 15 บรรทัด หรือข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ
          7. ให้ปรับรูปแบบตัวอักษรให้เท่ากัน หรือใช้สีของตัวอักษรไม่ถูกต้องตามหลักการออกแบบเว็บไซต์
          8. ให้แก้ไขตามรายการ ดังนี้
              8a
ไม่มีหัวข้อชื่อเรื่องหรือมีไม่ตรงแถบตัว Link ในแต่ละหน้าเว็บ (มีหัวข้อเรื่องไม่ครบทุกหน้า)/ใช้ตัวหนาสีเข้ม เช่น สีดำ
              8b ตัวอักษรท้ายเว็บไม่ใช่ตัวหนา และจัดในตำแหน่งที่เหมาะสม
              8c ใส่ขนาดการแสดงผลของหน้าจอไม่ถูกต้อง

              8d เว็บบางหน้า มีช่องว่างด้านล่างของหน้ามากเกินไป ให้ลบช่องว่างออกให้ติดเส้น ข้อความ ( เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี)
          9. ให้ปรับ Background ให้เหมาะสมกับองค์ประกอบในการออบแบบเว็บไซต์ หรือมีภาพเคลื่อนไหวมากเกินไป

           Big หมายความว่า ใช้ชื่อไฟล์หรือส่วนขยายของภาพ ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ หรือภาษาไทย ให้แก้ไขเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวเลข

เมื่อทำการแก้ไข และ FTP (ส่งขึ้นเครื่อง Server แล้ว) จะปรากฏตัวอักษร
ต่อไปนี้

          p  หมายความว่า  แก้ไขแล้ว ปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของภาคเรียนที่ 1 แล้วหรือ มาส่งงานแก้ไขมากกว่า 2 ครั้ง(p-)
          *  หมายความว่า  มีความสนใจ ส่งงานก่อน สมควรยกย่อง ชมเชย ในความสนใจ วิริยะอุตสาหะ

DownLaod ตัวอย่างไซต์และเทมเพลต
 

   
 
   
 

Copyright © 2006-2010, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP