ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2554
 ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิสก์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2554
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2554
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชุมชุนเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | สมาชิกลุ่ม | ตรวจสอบงานค้าง
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการแก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
รายการแก้ไข
แก้แล้ว
1
นายกสานติ์ พิมพ์พันธุ์
3 8a 8d * *
1 4 5 4b 0 ไม่มี
2
นายกิตติพงษ์  อินทริต
0 1 3 big
5 8a 1024
3
นายภูมินทร์  ไกรแสงศรี
5 8d
   
4
นายวทัญญู  อมรพิศาล FTP
3 5 4b 8d
   
5
นายวัชรพันธ์  สิงห์วี
2 3 5 4b 8d 4
   
6
นายสุทธิภัทร  ขุนศรีรอด
2 8d
   
7
นายอภิสิทธิ์  แย้มแสน
1 big
   
8
นายเอกชัย  เกษทรัพย์
8d
   
9
นายณวภัทร  เอี่ยมอาจ
0***
   
10
นายวรากร  สิงห์อุดร
0***
   
11
นายอดิศักดิ์  พุ่มทอง
8a 4 8d
  1024
12
นายวิญญู  เสือจู
0***
1 5 1024
13
นายอนุชา  บุญคำ
0****
5 1024
14
นายเอนก  วัดเมือง
0****
1 5 1024
15
นายพุฒิพงษ์  ผู้มีสัตย์
1 4 5
1 5 1024
16
นางสาวกัลยา  เทศถัน
1 5 8d
5 1024
17
นางสาวชลิตา  เสือเงิน
1
5  
18
นางสาวพงษ์มณฑา  เกษรไพบูลย์
4 4b 5 big 8d
1 5 1024
19
นางสาวพีรยา  ธูปบูชา FTP
1 8d
1  
20
นางสาวเพียงกมล  อยู่นิ่ม ย่อหน้า, ปรับภาพ 5 p  
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการแก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
รายการแก้ไข
หมายเหตุ
21
นางสาววรรณวิไล  เทพวงษ์
p
p  
22
นางสาววรรณิการ์  ห่านเทศ
0 ***
1024  
23
นางสาววราภรณ์  ดิษฐภู่
4 4b 5 8a
5 1024
24
นางสาวศศิธร  ทรงเหม็ง
p 1 4  8a
   
25
นางสาวสุดารัตน์  รังสุข
p 1
p  
26
นางสาวสุรางคนา  พรมน้อย
1 2 2a 5 4b
5 1024
27
นางสาวอินทุอร  เจือนาค FTP
1 4 5
   
28
นางสาวรุ่งรัตน์  แจ่มดวง FTP
1 4 5 Big 8d
p  
29
นางสาววาสนา  โพธิ์พิมล
1 8d
p  
30
นางสาวสิริลักษณ์  สินชู
4 4b
  1024
31
นางสาวสุธาทิตย์  เตาวาน
0***
5 1024
32
นางสาวสุภาพร  มะโนวรรณ์
4 6 7 8a 8d
  1024
33
นางสาวสุวิมล  ภู่สวัสดิ์
0***
1 5 4 1024
34
นางสาวอัจฉราพรรณ  หุ่นอินทร์
8d
5 1024
35
นางสาวชนิดา  จันทาทอน
1 3 5 8 8d
  1024
36
นางสาวยุพารัตน์  ไผ่บง
3 4 5
5 4 1024
37
นางสาวศศิธร  ทรายแก้ว
1 4b 52 8a
5 1024
38
นางสาวฐิดารัตน์  ขจรรักสิริภากร
1 5 8a 4b
5  
39
นางสาวศศิประภา  ศาสตร์ศรี
0***
5 4  
40
นางสาวญาณี  ติดยงค์
1 5
5  
41
นางสาวปิยธิดา  ฤทธิ์ฉ่ำ
4b 8a 5
5 1024
42
นางสาวสุดารัตน์  ปิ่นเขียน
1 2 8a 4b 4b
5 1024
43
นางสาวเกตุวลี  เกิดแดง
0***
5  
44
นางสาวเจนจิรา  จันศิริ
0***
5 4 1024
45
นางสาวรัตนาวดี  ดิษบุรี
0***
1 5  
46
ok 2/09/2554      
47
       
 

Copyright © 2006-2011, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP