ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2554
 ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิสก์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2554
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2554
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชุมชุนเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | สมาชิกลุ่ม
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการแก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
รายการแก้ไข
แก้แล้ว
1
นายอนุกูล  ปานกรด
4 5 4b
4 5 7 8d  
2
นายตรีฑัช  ภู่เกตุ
4  5
1 5 4 8a ban  
3
นายสมพงษ์  ชื่นชอบ
5 8a 8d
5 8a  
4
นายอาวุธชัย  ฤทธิ์รื่น
4 5 9 8a 8d
แก้ทุกข้อ ผิดแบบ
5
นายภูวน  หงษ์ภักดี
4 5 8d 9
ถ5 8d  
6
นายกิตติ  นาคสวัสดิ์
0
แก้ทุกข้อ ผิดแบบ
7
นายพีรพัฒน์  ฉัตรารักษ์
1 2 4 8a 8d 6s
4 5 8a Link  
8
นายชญานิน  เสือแขม
2 2b 4 5 8a 8b 6s
4 5  
9
นายณัฐพงศ์  นุ่นประสิทธิ์
4 5 6 8a 8d 6s
5  
10
นายปฏิภาณ  เขียวสะอาด
0
0  
11
นายอนุชา  น้อยกลัด
2 4 5 6 8a 8d
0  
12
นายพชรพล  บุญพันธ์
0
แก้ทุกข้อ เอาของเก่ามาส่ง
13
นายวิโรจน์  จินดา
5 8d
5 7 8d  
14
นายอมรเทพ  เสมารัมย์
5 8a 8d
1 5 8d  
15
นางสาวสุธิดา  ส้มมีสี
0 5
1 4 5 6 4b  
16
นางสาวพิมพ์พา  คะลัม
8d 4b
1 5(หน้า 103)  
17
นางสาววิภารัตน์  อินทร์ขำ
2b 4 8d 5 6s
5 8a  
18
นางสาวศิณีนาถ  ผิวเฉียง FTP
5 8d 6s
5 8d  
19
นางสาวนฤมล  บัวบุญ
1 2 4b 5 8a 8d
5 6  
20
นางสาวปนัดดา  จิตรักษ์ FTP
1 4 5 6 4b 6s
5  
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการแก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
รายการแก้ไข
หมายเหตุ
21
นางสาวปภาวดี  ยืนยาว
4 5 6
5  
22
นางสาววรรณพร  สุขเนียม
4 5 8a 8d *
1 5 4b ปีการศึกษาผิด
23
นางสาวศิริลักษณ์  มาดี
0
5  
24
นางสาวอาทิตยา บุตรศรี
3 4 5 8d
5  
25
นางสาวเกษราพร  พลอยเกิด
1 5 6s 4b 8a
5(หน้า 103)  
26
นางสาวพิมพ์ชนก  อินยา FTP
1 2 4 2b 5 8a 8d 6s
1 4 5 4b  
27
นางสาวศิริณญา  ม่วงพลับ
4 5 8a 8d 6s
4 5 6  
28
นางสาววราภรณ์  สอนสวน
1 4 5 8a 6s
แก้ทุกข้อ  
29
นางสาวกิ่งกาญจน์  คำนิล
4 5 8a 8d
5  
30
นางสาวนรินทิพย์  ศาสตร์สุโข
4 ภาพ 5
1 5 8d 4b  
31
นางสาวศิรประภา  ศรีรักษ์
0
5 4b  
32
นางสาวชนากานต์  จันทร์อินวิเศษ
4 5 big 8a 8d
1 2a 4 5  
33
นางสาวศิริภัสตรา  ฉวีไทย
0
0  
34
นางสาวปลายฝน  ดาจันทา
0
0  
35
นางสาวสิริพร  มิ่งตระกูล
1 big 4 5 8a 8d
1 4 5 2b  
36
นางสาวอนุสรณ์  ตรองจิตร
1 big 4 4b 5 8d
1 2c 5 8d  
37
นางสาวพัชรานันท์  คงเจริญ
8a 8d 4 4b 5*
4 5 6  
38
นางสาวสุณีย์นุฏ  แป้นแก้ว
4b(link)
5 6 8d  
39
นางสาวปาจรีย์  ธรรมตุลา
1 big 4 5 4b
1 2c 5 4 4b  
40
นางสาวธิดาพร  พงษ์ปลื้ม
4b 8a
1 2c 5  
41
นางสาวนภาลัย  นุชเวช
0
1 8d 5 6 4b  
42
นางสาวปภัสรา  ฮวดกระโทก
4 5 8a 8d
5 8a  
43
นางสาววริศรา  สามารถ
1 2 big 2b 4b
0  
44
นางสาววารุณี  แผ้วสถาน
4 5 8a 8d 6s
0  
45
นางสาวสุวนันท์ แสนทวีสุข FTP
8a (ปรับ 101)
5(บางหน้า)  
46
ok      
47
       
48
       
49
       
50
         
51
       
 

Copyright © 2006-2011, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP