ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2554
 ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิสก์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2554
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2554
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชุมชุนเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 | สมาชิกลุ่ม
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการแก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
รายการแก้ไข
แก้แล้ว
1
นายธนปกรณ์  พงษ์ไพบูลย์
0 big
5  
2
นายจตุพร  โล่สุวรรณ์  FTP
0p
4 5  
3
นายศุภกฤต  ชะภูมิ
8a 5 8d
2c 5  
4
นายอำพล  ศรีคงทน FTP
5 4 8d
1 5 8d 2a  
5
นายณัฐกมล  พรมโชติ
2a 5 8a 8d
5  
6
นายฤทธิพร  กันทรัพย์
5 6 8a 8d
5  
7
นายธนภัทร  พิกุลทอง
big 3 5  8a
3 4 5  
8
นายเอกภพ  สวัสดี
0 5
5  
9
นายธนพนธ์  แย้มแสน
5 8a
1 5 8a  
10
นายพิทักษ์  บัวสาย
5 8a 4b 4 6s
5 4b 7  
11
นายจิรกิตติ์  บุญมาก
05
5 8a 2553
12
นายณัฐวัฒน์  สถิระ
0
5 8a  
13
นายเนติ  แก้วสวรรค์
0
8a 5 4  
14
นายพานุวัช  พูลคุ้ม
0 ตรวจ
5  
15
นายวศิน  แก้วแสงแจ่ม
0
4 5  
16
---ว่าง------
   
17
นายพีรวัส รอดประดิษฐ์
0
5 8a  
18
นายมานิตย์ พูลเอี่ยม
3 5 7 4b
4 5 6  
19
นายจักรภัทร  บุญเจิด
01 5
5  
20
นายเจษฎา  แก้วสุขศรี
0 ตรวจ
5  
 w หน้าสาระความรู้ ขาดการเกริ่นนำและสรุป
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการแก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
รายการแก้ไข
หมายเหตุ
21
นายณัฐนนทพล  แก้วพูล FTP
p 8a 8d 5
5  
22
นายธนโชติ  กะระละสูตร
0
0  
23
นายน้ำพี้  น้อยแก้ว
5 8a 8d
2c 8c 5  
24
นายพรเทพ  ขันทองคำ
1 5 8d
5  
25
นายสุทัศน์  อ่อนจันทร์
5 8d
5  
26
นายอานนท์  โพธิ์เกตุ
แก้ทั้งหมด
5  
27
นางสาวเบญจรัตน์  เลิศธนุรเวท
5 6 4b 6s
5 6  
28
นางสาวศศินิภา  ดวงแก้ว
0 5
5  
29
นางสาวสุนียรัตน์  คชินทร
1 5 6 6s
5 6  
30
นางสาวกนกพร  บุญประดับวงศ์
0 ตรวจ
แก้ทุกข้อ  
31
นางสาวพัฒชา  มินทยัก
แก้ทั้งหมด
5  
32
นางสาวนฤมล  ประเสริฐสุข
4 5 6 4b 8a 6s
5  
33
นางสาวพิมลนาฏ  มั่นเขตวิทย์
5 6 8a 6s
5 6  
34
นางสาวสุรารักษ์  เงินเมือง
0
5 8a 6  
35
นางสาวนาฏญา  เทพรักษ์
1 (หน้า 102 ทำใหม) 4b 6s
4 5 6  
36
นางสาวสุภาพร  มากเสมอ
0 5
5 8a  
37
นางสาวไซวาณี  กันแย้ม
ตรวจ
5  
38
นางสาวรุ่งอรุณ  รักชาติ
4 5 8a 8d 6 4b 6s
5  
39
นางสาววชิราภรณ์  วัฒนะศิริ
p 5
p สำรอง ftp
40
นางสาวนุชจรี  ตลับทอง
0
8a  
41
นางสาวมณฑิชา  เหล็งไทย
5 4b
   
42
นางสาวมนฤทัย   บางเอี่ยม
1 5 (102) 6s
5  
43
นางสาวฐิไลลักษณ์  มงคลนาม  
6
5  
44
นางสาวสุนิสา  เกิดมั่งมี FTP
8d
0  
45
นางสาวอรวรรณ  อ่อนขำ
0
5  
46
นางสาวสินาภรณ์  เชิดวงษ์
0
5  
47
นางสาวสุดารัตน์  ผ่องอำพันธ์
0
5  
48
นางสาวอภิญญา  ใสใหม
05
1 2c 5  
49
นางสาวนันทิกานต์ ฝั้นก้อ
ย้ายเข้า 
ภาคเรียนที่ 2    
 

Copyright © 2006-2011, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP