ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2554
 ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิสก์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2554
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2554
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชุมชุนเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 | สมาชิกลุ่ม
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการแก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
รายการแก้ไข
แก้แล้ว
1
นายอิศรางค์  ศรีคชไกร
0
0  
2
นายสมบูรณ์  กองแก้ว
0
0  
3
นายปรีดา  ศุภมงคลกาล
0**
4 5 6  
4
นายนิติพงษ์  โหมดเกษม
0
0  
5
นายอรรถพล  ปันคำ
0
0  
6
นายศรายุทธ  เกษสาริการณ์
0 1 4 8a
4 5 6  
7
นายเจนณรงค์  ตะคร้อ
4 5 8a
5  
8
นายณรงค์ฤทธิ์  แก้วประเสริฐ
font  5 8a 8d
8a 5  
9
นายธีรโชติ  พวงจันทร์
4 4b 5 7
4 5 7 4b  
10
นางสาวน้ำทิพย์  ตรงต่อมิตร
0
ออก  
11
นางสาวเบญจมาศ  ชาวนาฝ้าย FTP
8a 4 5

p

 
12
นางสาวณัฐพร  ขวัญตา
0 p
0  
13
นางสาวณัฐวดี  สายหยุด
2 8a 8d 5
4  5 6 4b  
14
นางสาววิลาวรรณ  พุ่มเกิด
2 5 4b
3 4 5  
15
นางสาวอัมพร  ชำนิเขตการณ์
1 5 8d
1 5  
16
นางสาวชุติมณฑน์  ติกกะวี FTP
p 4 5 8a
5 หน้า 102  
17
นางสาวศยมล  ยิ้มแพร
4 4b 5 6
5 8a  
18
นางสาวสุนัดดา  จันทรังษ์
0 *****
5 6 7 4  
19
นางสาวปัทมวรรณ  อิ่มอ่วม
0
5 8a  
20
นางสาวชลธิชา  แซงคำ
0
5  
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการแก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
รายการแก้ไข
หมายเหตุ
21
นางสาวชิดชนก  กมลสินธุ์
1 big 2b 5 8a 8d
5  
22
นางสาวรังสิมา  อ่วมมี
1 5 8a 8d
1  
23
นางสาวอรุณโรจน์  รามเกียรติศักดิ์
big 4 5 4b 8a *
5 8d  
24
นางสาวภาวินี  ไทยสุวรรณ
แก้ทุกข้อ
5 8a 6 4b  
25
นางสาวกัณจิรา  แก้วปุ่นนิล
4 5
5 6 4  
26
นางสาวจิตนภา  ฤทธิเดช
4 5
4 5 6  
27
นางสาวตะวันนา  สุขส่ง
5 จัดตำแหน่งภาพ
4 5 6  
28
นางสาวนันทวรรณ  ปานพรม
5 8d
6  
29
นางสาวลัดดา  สิงทอง
8a 5 6
5 4 8d  
30
นางสาวพิชญ์กานต์  นิลวิจิตร
จัดตำแหน่งภาพ
5  4 6 8d  
31
นางสาวธนิษฐา  ขำทับ FTP
05
1 7 8d  
32
นางสาวใบเตย  แจ่มอ่วม
5 8a 8d
5 หน้า 103  
33
นางสาวปิยมาส  วัดสิงห์
1 big 2 5 6 8a 8d 4b
5 6 4b 2c 8a 8c  
34
นางสาวปิยวรรณ  เหมือนแก้ว
5 3 7 8d
5 7 8c 2553
35
นางสาววริษา  ยิ้มแพร FTP
05
5  
36
นางสาวภัทรวรินทร์  ประสาทกสิกรณ์
0
5 หน้า 101 8a  
37
นางสาวสุธินันท์  มหาวงศ์
0
5 4b  
38
นางสาวจันทร์จิรา  ชมชื่น
5 7 8d
5  
39
นางสาวณัฏฐณิชา  ทัพวงษ์
2 4 5 6 8a 8d
5  4b 8d 8a  
40
นางสาวพัทธนันท์  เจริญศิลป์
0 5
1 5 7 4  
41
นางสาวศิริลักษณ์  ยิ้มพะวัน
4 5 7
5 8a  
42
นางสาวอรพรรณ คงหอม
2 5 8a 8d 2b
5  
43
นางสาวปวีณ์พร แหนบทอง
ย้ายเข้าเทอม 2
4 แก้หน้า 103  
44
ปรับตาม BookMarks
 
45
    14/09/54_14.31      
 

Copyright © 2006-2011, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP