ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2554
 ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิสก์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2554
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2554
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชุมชุนเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 | สมาชิกลุ่ม
 
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการแก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
รายการแก้ไข
แก้แล้ว
1
นายวรวิทย์  สาธุการ   4 5 6 4b  
2
นายปรเมศร์  กอดสะอาด   4 5 6 4b  
3
นายณัฐจักร  ประพันธ์   4 5 6 4b 8a  
4
ด.ช.ปาณพันธ์  อันเตวาสิก   4 5 6 4b 8a  
5
นายพีระวัฒน์  แววคล้ายหงษ์   4 5 6 4b  
6
นายบัณฑิต  จันทร์เนตร   4 5 6 4b  
7
นายปัณณวัฒน์  เหลือบุญมี แก้ 1 4 5 6 4b  
8
นายชัยภัทร  เรืองมาลัย   4 5 6 4b  
9
นายฤทธิพร  วงศ์รอด
**
4 5 6 4b  
10
นายวิวรรธน์  อักษรกริช   4 5 6 4b  
11
นายคงศักดิ์  หนูโพธิ์   4 5 6 4b นราเดช
12
นายภาสกร  สอนทอง   4 5 6 4b  
13
นายชนะชัย  แย้มภักดี
**
4 5 6 4b  
14
นายปรัชญา  เพ็ญวิจิตร FTP 5 4 5 6  
15
นายนวพล  คำแหง แก้ 4 5 6 4b  
16
นายสันติสุข รอดแสง   5 8b 0
17
นายชัยฤทธิ์  สมัครเขตรการ 8a 4 5 2b 7 5 8a  
18
นายวุธธิชัย  เส็งหะพันธุ์   4 5 6 4b  
19
นายไชยวัฒน์  ไชยวงษ์   1 4 5 6  
20
นายวราพงศ์  มั่นคง   4 5 6 4b  
เลขที่
ชื่อ สกุล
ภาคเรียนที่ 1
รายการแก้ไข
ภาคเรียนที่ 2
รายการแก้ไข
หมายเหตุ
21
นายวัชรพงศ์  ผันหลัง   4 5 6 4b  
22
นายอนุติ  เชี่ยวชาญ   4 5 6 4b 0
23
นางสาวนิศานาถ  วีระหงษ์   5  
24
นางสาวกชพร  มาศวิจิตร   4 5 6 4b  
25
นางสาวขนิษฐา  ปัทมาลัย   1 4 5 6 4b  
26
นางสาวชนันญา  สุขศิริ แก้ 4 5 6 4b  
27
นางสาวกนกนันท์    แป้นไพศาล   4 5 6 4b  
28
นางสาวเพ็ญนภา  มั่นเหมาะ 1 5 4 5 4b  
29
นางสาวศิวพร โพธิ์อ่อน   4 5 6 4b  
30
นางสาวศุภณิดา  ภู่ขาว
**
4 5 6 4b  
31
นางสาวสุวนันท์  อยู่งาม   1 4 5 6 4b  
32
นางสาวนงนภัส  สาริยัง   4 5 6 4b  
33
นางสาวปิยศรญา  อินทิยา   4 5 6 4b  
34
นางสาววิลาสิณี  คงกล้า   4 5 6 4b 0
35
นางสาวมิ่งขวัญ  สุขตระกูล   4 5 6 4b  
36
นางสาวสุธาศิณีย์  ไทรย์งาม FTP แก้ 1 3 4 5 4 5 6 (พัชร์กาญจน์)
37
นางสาวนันทิดา  หนิเจริญ ออก ออก  
38
นางสาวชลธิชา  แซ่โง้ว   4 5 6 4b  
39
นางสาวธัญญารัตน์  เมณฑ์กูล   14 5 6 4b 0
40
นางสาวประภัทสร ไม้สินธิ์   14 5 6 4b  
41
นางสาวรวิวรรณ  บัวพันธ์
**
14 5 6 4b  
42
นางสาวสโรธร  บุญนก   14 5 6 4b  
43
นางสาวอรวรรณ  กูลโพธิ์   14 5 6 4b 0
44
นางสาวอินทิรา  ฉิมนาคพันธ์ แก้ 1 3 4 5 14 5 6 4b  
45
ปรับตาม BookMarks      
46
       
47
       
48
       
49
       
50
           
51
           
52
           
53
           
54
           
55
           
56
           
 

Copyright © 2006-2011, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP