หน้าแรก
ข้อมูลของฉัน
ข้อมูลการศึกษา
สาระความรู้
 

ประวัติการศึกษา

ชั้นอนุบาลศึกษา

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน อนุบาลตครสวรรค์
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน อนุบาลตครสวรรค์

ชั้นประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน อนุบาลตครสวรรค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน อนุบาลตครสวรรค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน อนุบาลตครสวรรค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน อนุบาลตครสวรรค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน อนุบาลตครสวรรค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน อนุบาลตครสวรรค์

ชั้นมัธยมศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
วิชา การออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
SITEMAP